extremal-board.com

Info

  • Projektet är beläget på en höjdrygg, ca 15 km sydväst om Nordmaling

  • Tillståndsprövning pågår hos Västerbotten Länsstyrelse

  • Vindmätning är pågående sedan maj 2011

  • Stora delar inom kommunal plan och riksintresse vindbruk

  • Pågående koncessionsärende, vilken leds av Vattenfall, att ansluta parken sydost om projektet

  • Beräknad årsproduktion för 19 vindkraftverk är 190 GWh/år, vilket motsvarar hushållsel för ca 38 000 hushåll

  • Om vindkraften ersätter fossil elproduktion minskas utsläppen av koldioxid med ca 162 000 ton, svaveldioxid med ca 70 ton och kväveoxider med ca 494 ton per år

  • För ett projekt av storleken Ava skulle ca 160 lokala årsarbeten skapas över vindkraftparkens livslängd

  • Antagit linjärt samband mellan aktuell vindkraftpark och fallstudie över antal skapade arbetstillfällen i vindkraftpark Havsnäs i Strömsunds kommun.

Senast uppdaterad June 13, 2014