extremal-board.com

Info

 • Projektet är beläget på en höjdplatå, ca 2 mil väster om Piteå

 • Alpiq EcoPower Scandinavia förvärvade i juni 2014 projekträttigheterna

 • Miljöstånd har vunnit laga kraft utan överprövning i miljödomstol

 • Inom kommunal vindbruksplan och riksintresse för vindbruk

 • Avtal om bygdemedel är tecknat med Blåsmark, Hemmingsmark och Svensby

 • Anslutningsavtal med Vattenfall Eldistribution AB är tecknat

 • Vindmätning har pågått mellan april 2009 till oktober 2013

 • Beräknad årsproduktion för 25 vindkraftverk är 215 GWh, vilket motsvarar hushållsel för cirka 43 000 hushåll

 • Om vindkraften ersätter fossil elproduktion minskas utsläppen av koldioxid med ca 183 000  ton, svaveldioxid med ca 80 ton och kväveoxider med ca 559 ton per år

 • Arbetstillfällen från idé till färdig park uppskattas till ca 520 årsarbeten, 25% av dessa dvs. 130 årsarbeten antas bli lokala (30 mils radie)

 • Under Driftfas uppskattas 9,5 årsarbeten skapas, 8,5 av dessa antas bli lokala.

 • Antagit linjärt samband mellan aktuell vindkraftpark och fallstudie över antal skapade arbetstillfällen i vindkraftpark Havsnäs i Strömsunds kommun.

Senast uppdaterad June 19, 2014