extremal-board.com

Info

  • Projektet är beläget på en bergstopp, ca 40 kilometer söder om Arvidsjaur

  • Tillståndsprövning pågår hos Norrbottens Länsstyrelse

  • Vindmätning är pågående sedan oktober 2010

  • Avtal om bygdemedel är tecknat som skall ge återbäring till närliggande byar och kommunen

  • Regionnätet i området ägs av Vattenfall Eldistribution AB. Tidig kontakt och analyser indikerar goda möjligheter till anslutning vid befintlig luftledning som passerar genom vindkraftparken

  • Beräknad årsproduktion för 17 vindkraftverk är ca150 GWh, vilket motsvarar hushållsel för cirka 30 000 hushåll

  • Om vindkraften ersätter fossil elproduktion minskas utsläppen av koldioxid med ca 128 000  ton, svaveldioxid med ca 56 ton och kväveoxider med ca 390 ton per år

  • Arbetstillfällen från idé till färdig park uppskattas till ca 354 årsarbeten, 25% av dessa dvs. 88 årsarbeten antas bli lokala (30 mils radie)

  • Under Driftfas uppskattas 6,5 årsarbeten skapas, 5,5 av dessa antas bli lokala.

  • Antagit linjärt samband mellan aktuell vindkraftpark och fallstudie över antal skapade arbetstillfällen i vindkraftpark Havsnäs i Strömsunds kommun.

Senast uppdaterad June 19, 2014