extremal-board.com

Fasikan

 • Antal vindkraftverk: Upp till 30
 • Antal MW: ca 100 MW
 • Kommun: Bräcke och Ånge
 • Länsstyrelse: Västernorrland & Jämtland
profile image
Johan Granlöf Projektledare
 • Projektet är beläget på en höjd, strax väster om E14, ca 12 km norr om Ånge

 • Inom vindbruksplan i Bräcke kommun

 • Ansökan om miljöstånd planeras ske kvartal 2, 2015

 • Inventering av fågel är utförda under första halvan av 2014

 • Vindmätning är pågående sedan augusti 2013.

 • Regionnätet i området ägs av E.ON Elnät AB. Kontakt och analyser indikerar på goda möjligheter till anslutning inom rimlig kostnad.

 • Beräknad årsproduktion för 27 vindkraftverk är ca 340 GWh, vilket motsvarar hushållsel för cirka 68 000 hushåll

 • Om vindkraften ersätter fossil elproduktion minskas utsläppen av koldioxid med ca 289 000  ton, svaveldioxid med ca 126 ton och kväveoxider med ca 884 ton per år.

 • Kraftö avser att upprätta bygdepeng i projektet. Utformning av bygdepeng är individuell för varje vindkraftprojekt och kommer växa fram under tillståndfasen

 • För ett projekt av storleken Fasikan skulle ca 150 lokala årsarbeten skapas från idé till färdig vindkraftpark. Under driftfas(25 år) uppskattas ca 10 lokala årsarbeten skapas

 • Antagit linjärt samband mellan aktuell vindkraftpark och fallstudie över antal skapade arbetstillfällen i vindkraftpark Havsnäs i Strömsunds kommun.

Senast uppdaterad June 19, 2014