extremal-board.com

Info

 • Projektet är beläget på en höjd, ca 10 kilometer sydväst om Tranemo

 • Stor del inom kommunal vindbruksplan och riksintresse för vindbruk

 • Miljötillstånd laga kraft med 150 meters totalhöjd

 • Ändringsansökan om ökad totalhöjd till 185 meter behandlas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

 • Anslutningsavtal är tecknat med Vattenfall Eldistribution AB

 • Vindmätning är pågående sedan november 2009

 • Beräknad årsproduktion för 13 vindkraftverk är ca 117 GWh, vilket motsvarar hushållsel för cirka 23 000 hushåll

 • Om vindkraften ersätter fossil elproduktion minskas utsläppen av koldioxid med ca 100 000  ton, svaveldioxid med ca 43 ton och kväveoxider med ca 304 ton per år.

 • Arbetstillfällen från idé till färdig park uppskattas till ca 270 årsarbeten, 25% av dessa dvs. 67 årsarbeten antas bli lokala (30 mils radie)

 • Under Driftfas uppskattas 5 årsarbeten skapas, 4 av dessa antas bli lokala.

 • Antagit linjärt samband mellan aktuell vindkraftpark och fallstudie över antal skapade arbetstillfällen i vindkraftpark Havsnäs i Strömsunds kommun.

Senast uppdaterad June 19, 2014