extremal-board.com

Tranhult

 • Antal vindkraftverk: Upp till 18
 • Antal MW: ca 42MW
 • Kommun: Gislaved & Gnosjö
 • Länsstyrelse: Jönköping
profile image
Jon Skärlina Projektledare
 • Projektet är beläget ca 15 km norr om Gnosjö tätort.

 • Tillståndsprövning pågår hos Östergötlands Länsstyrelse

 • Komplettering av ansökan inlämnades mars 2014

 • Vindmätning är pågående sedan december 2010

 • Utredning om anslutning till Vattenfall Eldistribution AB´s 130-kV ledning söder om projektet pågår

 • Beräknad årsproduktion för 23 vindkraftverk är ca 235 GWh/år, vilket motsvarar hushållsel för ca 47 000 hushåll

 • Om vindkraften ersätter fossil elproduktion minskas utsläppen av koldioxid med ca 200 000 ton, svaveldioxid med ca 87 ton och kväveoxider med ca 611 ton per år.

 • Projektet avser att upprätta bygdepeng i projektet. Utformning av bygdepeng är individuell för varje vindkraftprojekt och kommer växa fram under tillståndfasen.

 • För ett projekt av storleken Tranhult skulle ca 200 lokala årsarbeten skapas över vindkraftparkens livslängd

 • Antagit linjärt samband mellan aktuell vindkraftpark och fallstudie över antal skapade arbetstillfällen i vindkraftpark Havsnäs i Strömsunds kommun.

Senast uppdaterad June 13, 2014