extremal-board.com

Info

  • Projektet är beläget ca 15 km norr om Gnosjö tätort.

  • Tillståndsprövning pågår hos Östergötlands Länsstyrelse

  • Komplettering av ansökan inlämnades mars 2014

  • Vindmätning är pågående sedan december 2010

  • Utredning om anslutning till Vattenfall Eldistribution AB´s 130-kV ledning söder om projektet pågår

  • Beräknad årsproduktion för 23 vindkraftverk är ca 235 GWh/år, vilket motsvarar hushållsel för ca 47 000 hushåll

  • Om vindkraften ersätter fossil elproduktion minskas utsläppen av koldioxid med ca 200 000 ton, svaveldioxid med ca 87 ton och kväveoxider med ca 611 ton per år.

  • Projektet avser att upprätta bygdepeng i projektet. Utformning av bygdepeng är individuell för varje vindkraftprojekt och kommer växa fram under tillståndfasen.

  • För ett projekt av storleken Tranhult skulle ca 200 lokala årsarbeten skapas över vindkraftparkens livslängd

  • Antagit linjärt samband mellan aktuell vindkraftpark och fallstudie över antal skapade arbetstillfällen i vindkraftpark Havsnäs i Strömsunds kommun.

Senast uppdaterad June 19, 2014