extremal-board.com

Info

 • Projektet är beläget på en höjdplatå, väster om byn Jiltjaur, ca 3 mil väster om Sorsele

 • Ansökan om miljöstånd planeras under kvartal 2, 2015

 • Informationsmöte med närboende hölls den 2 juni 2014

 • Vindmätning är pågående sedan juni 2013

 • Inom kommunal vindbruksplan och riksintresse för vindbruk

 • Regionnätet i området ägs av Vattenfall Eldistribution AB. Tidig kontakt och analyser indikerar goda möjligheter till anslutning inom rimlig kostnad

 • Beräknad årsproduktion för 51 vindkraftverk är ca 480 GWh, vilket motsvarar hushållsel för cirka 96 000 hushåll

 • Om vindkraften ersätter fossil elproduktion minskas utsläppen av koldioxid med ca 408 000  ton, svaveldioxid med ca 177 ton och kväveoxider med ca 1248 ton per år.

 • Projektet avser att upprätta bygdepeng i projektet. Utformningen av bygdepengen är individuell i varje vindkraftprojekt och kommer växa fram under tillståndfasen

 • Arbetstillfällen från idé till färdig park uppskattas till ca 1000 årsarbeten, 25% av dessa dvs. 250 årsarbeten antas bli lokala (30 mils radie). Under Driftfas uppskattas 18,5 årsarbeten skapas, 16 av dessa antas bli lokala

 • Antagit linjärt samband mellan aktuell vindkraftpark och fallstudie över antal skapade arbetstillfällen i vindkraftpark Havsnäs i Strömsunds kommun.

Senast uppdaterad June 19, 2014