extremal-board.com

Info

  • Projektet är beläget ca 20 km sydväst om Västervik

  • Miljötillståndet är överklagat

  • Kommunfullmäktige tillstyrkte ansökan den 16 december 2013.

  • Vindmätning är pågående sedan mars 2010

  • Utredning om anslutning till E:ON Elnät AB´s ledning öster om projektet pågår

  • Beräknad årsproduktion för 5 vindkraftverk är ca 52 GWh/år, vilket motsvarar hushållsel för ca 12 600 hushåll

  • Om vindkraften ersätter fossil elproduktion minskas utsläppen av koldioxid med ca 54 000 ton, svaveldioxid med ca 23 ton och kväveoxider med ca 164 ton per år

  • För ett projekt av storleken Lebo skulle ca 50 lokala årsarbeten skapas över vindkraftparkens livslängd skapas, 16 av dessa antas bli lokala

  • Antagit linjärt samband mellan aktuell vindkraftpark och fallstudie över antal skapade arbetstillfällen i vindkraftpark Havsnäs i Strömsunds kommun.

Senast uppdaterad June 19, 2014