extremal-board.com

Info

  • Projektet är beläget ca 15 km söder om Järvsö

  • Merparten inom kommunal plan och riksintresse vindbruk

  • Vindmätning är pågående sedan februari 2009

  • Avtal för bygdepeng är tecknat med Ljusdals kommun och Vallsta Bygderåd.

  • Pågående koncessionsärende, vilket leds av Fortum, att elansluta parken i Ljusdal.

  • Beräknad årsproduktion för 37 vindkraftverk är ca 380 GWh/år, vilket motsvarar hushållsel för ca 76 000 hushåll

  • Om vindkraften ersätter fossil elproduktion minskas utsläppen av koldioxid med ca 323 000 ton, svaveldioxid med ca 141 ton och kväveoxider med ca 988 ton per år.

  • För ett projekt av storleken Sörby skulle ca 310 lokala årsarbeten skapas över vindkraftparkens livslängd

  • Antagit linjärt samband mellan aktuell vindkraftpark och fallstudie över antal skapade arbetstillfällen i vindkraftpark Havsnäs i Strömsunds kommun.

Senast uppdaterad June 19, 2014