extremal-board.com

Info

  • Projektet är beläget på en höjdplatå, ca 20 kilometer nordväst om Nordmaling.

  • Delvis inom kommunal plan och riksintresse vindbruk

  • Miljötillståndet är överklagat

  • Vindmätning är pågående sedan juni 2008

  • Regionnätet i området ägs av Vattenfall Eldistribution AB. Goda möjligheter till anslutning finns i närområdet

  • Beräknad årsproduktion för 29 vindkraftverk är ca 235 GWh, vilket motsvarar hushållsel för cirka 47 000 hushåll

  • Om vindkraften ersätter fossil elproduktion minskas utsläppen av koldioxid med ca 200 000  ton, svaveldioxid med ca 87 ton och kväveoxider med ca 611 ton per år.

  • Avtal om bygdemedel är tecknat med närliggande byar

  • Arbetstillfällen från idé till färdig park uppskattas till ca 605 årsarbeten, 25% av dessa dvs. 151 årsarbeten antas bli lokala (30 mils radie). Under Driftfas uppskattas 11 årsarbeten skapas, 9,5 av dessa antas bli lokala

  • Antagit linjärt samband mellan aktuell vindkraftpark och fallstudie över antal skapade arbetstillfällen i vindkraftpark Havsnäs i Strömsunds kommun.

Senast uppdaterad June 19, 2014