extremal-board.com

Täfteå

 • Antal vindkraftverk: Upp till 11
 • Antal MW: ca 33 MW
 • Kommun: Umeå
 • Länsstyrelse: Västerbotten
profile image
Anders Nilsson Projektledare
 • Projektet är beläget ca 10 kilometer nordost om Umeå

 • Tillståndsprövning pågår hos Västerbotten Länsstyrelse

 • Vindmätning är pågående sedan december 2009

 • Till stora delar inom kommunal vindbruksplan och riksintresse för vindbruk

 • Regionnätet i området ägs av Umeå Energi. Goda möjligheter till anslutning finns i närområdet

 • Beräknad årsproduktion för 11 vindkraftverk är ca 95 GWh, vilket motsvarar hushållsel för cirka 19 000 hushåll

 • Om vindkraften ersätter fossil elproduktion minskas utsläppen av koldioxid med ca 81 000 ton, svaveldioxid med ca 35 ton och kväveoxider med ca 247 ton per år.

 • Arbetstillfällen från idé till färdig park uppskattas till ca 230 årsarbeten, 25% av dessa dvs. 57 årsarbeten antas bli lokala (30 mils radie)

 • Antagit linjärt samband mellan aktuell vindkraftpark och fallstudie över antal skapade arbetstillfällen i vindkraftpark Havsnäs i Strömsunds kommun.

Senast uppdaterad June 13, 2014