extremal-board.com

Info

  • Projektet är beläget ca 10 kilometer nordost om Umeå

  • Tillståndsprövning pågår hos Västerbotten Länsstyrelse

  • Vindmätning är pågående sedan december 2009

  • Till stora delar inom kommunal vindbruksplan och riksintresse för vindbruk

  • Regionnätet i området ägs av Umeå Energi. Goda möjligheter till anslutning finns i närområdet

  • Beräknad årsproduktion för 11 vindkraftverk är ca 95 GWh, vilket motsvarar hushållsel för cirka 19 000 hushåll

  • Om vindkraften ersätter fossil elproduktion minskas utsläppen av koldioxid med ca 81 000 ton, svaveldioxid med ca 35 ton och kväveoxider med ca 247 ton per år.

  • Arbetstillfällen från idé till färdig park uppskattas till ca 230 årsarbeten, 25% av dessa dvs. 57 årsarbeten antas bli lokala (30 mils radie)

  • Antagit linjärt samband mellan aktuell vindkraftpark och fallstudie över antal skapade arbetstillfällen i vindkraftpark Havsnäs i Strömsunds kommun.

Senast uppdaterad June 19, 2014