extremal-board.com

Archives

17/6

Miljön

Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid. De är riktmärken för hela vårt svenska miljöarbete. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta förutsätter en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom […]

18/6

Förnyelsebar Energi

Genom en förnyelsebar energi sker nu en övergång till ett mer hållbart energisystem där beroendet av fossila bränslen minskar. Den grundläggande funktionen hos förnyelsebar energi är att den har kapacitet att regenereras och som sådan är praktiskt taget outtömlig. Fossila bränslen som olja, kol, gas och kärnbränsle är ändliga och kommer att ta slut, dessutom […]

18/6

Lokala Fördelar

Vindkraft är en lokal satsning. Både under vindparkens uppbyggnad och drift skapas det arbetstillfällen. Främst inom bygg och anläggning samt el- och vägunderhåll. Även servicesektorn märker av satsningen genom att kundunderlaget ökar. Vi ser positivt på att återföra medel till den lokala bygden. Etablering och drift av en vindkraftpark måste vara förenlig med bevarandet av […]

17/6

Natur

Där vindkraftsparker finns eller planeras att byggas så används marken för jordbruk, skogsbruk, rennäring samt för rekreation som jakt, fiske och bärplockning. Vindkraft och dessa olika näringar samt rekreation kan och skall samverka på dessa marker. För att förvalta den lokala naturen så skonsamt som möjligt genomför man naturinventeringar i de aktuella områdena. Resultatet ligger […]

18/6

Fågel- & djurliv

Därför är det viktigt att genomföra studier inom natur- och djurliv samt inventeringar och undersökningar på varje område. Det finns en potentiell risk att fåglar kolliderar med torn och rotorblad. Naturvårdsverkets forskningsprogram Vindval har dock visat att fåglar generellt sett har bättre färgsyn än människor. De ser vindkraftverken under dygnets alla timmar. Det innebär att […]