extremal-board.com

Ava

 • Antal vindkraftverk: Upp till 19
 • Antal MW: ca 60 MW
 • Kommun: Nordmaling
 • Länsstyrelse: Västerbotten
profile image
Johan Albertson Projektledare
 • Projektet är beläget på en höjdrygg, ca 15 km sydväst om Nordmaling

 • Tillståndsprövning pågår hos Länsstyrelsen i Västerbotten

 • Vindmätning är pågående sedan maj 2011

 • Stora delar inom kommunal plan och riksintresse vindbruk

 • Pågående koncessionsärende, vilken leds av Vattenfall, att elansluta parken sydost om projektet

 • Beräknad årsproduktion för 19 vindkraftverk är 190 GWh/år, vilket motsvarar hushållsel för ca 38 000 hushåll

 • Om vindkraften ersätter fossil elproduktion minskas utsläppen av koldioxid med ca 162 000 ton, svaveldioxid med ca 70 ton och kväveoxider med ca 494 ton per år

 • För ett projekt av storleken Ava skulle ca 160 lokala årsarbeten skapas över vindkraftparkens livslängd

 • Antagit linjärt samband mellan aktuell vindkraftpark och fallstudie över antal skapade arbetstillfällen i vindkraftpark Havsnäs i Strömsunds kommun.

Senast uppdaterad 31 december, 2016