extremal-board.com

Fasikan

 • Antal vindkraftverk: Upp till 35
 • Total höjd: Upp till 240 meter
 • Antal MW: 2-5 MW/vindkraftverk
 • Kommun: Bräcke och Ånge
 • Länsstyrelse: Västernorrland & Jämtland
profile image
Johan Granlöf Projektledare
 • Ansökan om miljötillstånd skickades in till länsstyrelsen i Västernorrland den 2:a Juli-2015. Under fliken dokument finns ansökan, miljökonsekvensbeskrivning m.m.
 • Projektet är beläget på en höjd, strax väster om E14, ca 10 km norr om Ånge.

 • Inom vindbruksplan i Bräcke kommun.

 • Inventering av fågel är utförda under första halvan av 2014.

 • Vindmätning är pågår med sodar sedan augusti 2013 och motsvarar de förväntningar vi har på platsen. Potentialen för produktion av förnyelsebar energi är god.

 • Till stor del inom vindbruksplan i Bräcke kommun.

 • Regionnätet i området ägs av E.ON Elnät AB. Kontakt och analyser indikerar på goda möjligheter till anslutning inom rimlig kostnad.

 • Beräknad årsproduktion för 35 vindkraftverk är ca 420 GWh (105 MW), vilket motsvarar hushållsel för ca 80 000 hushåll.

 • Om vindkraften ersätter fossil elproduktion minskas utsläppen av koldioxid med ca 357 000  ton, svaveldioxid med ca 155 ton och kväveoxider med ca 1090 ton per år.

 • Kraftö avser att upprätta bygdepeng i projektet. Utformning av bygdepeng är individuell för varje vindkraftprojekt och kommer växa fram under tillståndfasen

 • Arbetstillfällen från idé till färdig park uppskattas till ca 729 årsarbeten, 25% av dessa dvs. ca 180 årsarbeten antas bli lokala (30 mils radie).

 • Antagit linjärt samband mellan aktuell vindkraftpark och fallstudie över antal skapade arbetstillfällen i vindkraftpark Havsnäs i Strömsunds kommun.

Senast uppdaterad 2 februari, 2016