extremal-board.com

Fjällbohög

Antal vindkraftverk: Upp till 32
Antal MW: ca 100 MW
Kommun: Sollefteå
Län: Västernorrland

  • Projektet är beläget ca 5 km sydväst om Edsele

  •  Upp till 32 vindkraftverk med en totalhöjd av upp till 240 m planeras i området.
  • Hela projektområdet ligger inom vindbruksplan i Sollefteå kommun

  • Del av området utpekat som riksintresse för vindbruk
  • Ansökan om miljötillstånd avses lämnas in kvartal 4, 2015

  • Inventering av fågel är utförda under 2 säsonger 2014-2015

  • Vindmätning  pågår med Sodar sedan december 2013. Potentialen för produktion av förnyelsebar el är god.

  • Regionnätet i området ägs av E.ON Elnät AB. Kontakt och analyser indikerar på goda möjligheter till anslutning inom rimlig kostnad.

  • Kraftö avser att upprätta bygdepeng i projektet. Utformning av bygdepeng är individuell för varje vindkraftprojekt och kommer växa fram under tillståndfasen

Senast uppdaterad 31 december, 2016