extremal-board.com

Grimsås

 • Antal vindkraftverk: Upp till 13
 • Antal MW: ca 40 MW
 • Kommun: Tranemo & Gislaved
 • Länsstyrelse: Västra Götaland & Jönköping
profile image
Johan Granlöf Projektledare
 • Projektet är beläget på en höjd, ca 10 kilometer sydöst om Tranemo

 • Stor del inom kommunal vindbruksplan och riksintresse för vindbruk

 • Miljötillstånd laga kraft med 150 meters totalhöjd.

 • Ändringsansökan om ökad totalhöjd till 185 meter vann laga kraft i Januari 2015.

 • Villkorsändring av villkor 5- hinderbelysning vann laga kraft i Juli 2016.
 • Anslutningsavtal är tecknat med Vattenfall Eldistribution AB.

 • Projektet är vindmätt med sodar och mast.

 • Beräknad årsproduktion för 13 vindkraftverk är ca 117 GWh, vilket motsvarar hushållsel för cirka 23 000 hushåll

 • Om vindkraften ersätter fossil elproduktion minskas utsläppen av koldioxid med ca 100 000  ton, svaveldioxid med ca 43 ton och kväveoxider med ca 304 ton per år.

 • Arbetstillfällen från idé till färdig park uppskattas till ca 270 årsarbeten, 25% av dessa dvs. 67 årsarbeten antas bli lokala (30 mils radie)

 • Under Driftfas uppskattas 5 årsarbeten skapas, 4 av dessa antas bli lokala.

 • Antagit linjärt samband mellan aktuell vindkraftpark och fallstudie över antal skapade arbetstillfällen i vindkraftpark Havsnäs i Strömsunds kommun.

Senast uppdaterad 7 februari, 2017