Fågel- och djurliv

Vindkraft och den mänskliga aktiviteten kring ett vindkraftverk påverkar tama och vilda djur.

Därför är det viktigt att genomföra studier inom natur- och djurliv samt inventeringar och undersökningar på varje område.
Det finns en potentiell risk att fåglar kolliderar med torn och rotorblad. Naturvårdsverkets forskningsprogram Vindval har dock visat att fåglar generellt sett har bättre färgsyn än människor. De ser vindkraftverken under dygnets alla timmar. Det innebär att majoriteten av fåglarna undviker vindkraftverken och ändrar sin flygriktning redan på långt håll. Vi genomför fågelinventering av bland annat kungsörn och våtmarksfåglar i de aktuella områdena.

Rennäring förekommer i flertalet områden i norra Sverige. Tillsammans med de samebyar som berörs kommer vi att utreda hur de båda näringarna skall samverka. Samernas riksförbund och Svensk vindenergi har ett gemensamt program med utförda och pågående studier för att kartlägga hur man kan samverka.