Miljön

Vi ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer.

Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid. De är riktmärken för hela vårt svenska miljöarbete.
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Detta förutsätter en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i internationella sammanhang. Det är viktigt med mål som anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske för att nå miljömålen.

Miljöarbetet i Sverige ska vara strukturerat med följande mål:

  • Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska vara uppfyllda inom en generation. Miljöpolitiken ska inriktas mot bland annat att andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön.
  • Miljökvalitetsmålet anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålen utgör grunden för den nationella miljöpolitiken.
  • Etappmålen som anger steg på vägen till miljökvalitetsmålen och generationsmålet.