Natur

Skogar, myrar, åkrar, ängar och sjöar.

Där vindkraftsparker finns eller planeras att byggas så används marken för jordbruk, skogsbruk, rennäring samt för rekreation som jakt, fiske och bärplockning. Vindkraft och dessa olika näringar samt rekreation kan och skall samverka på dessa marker.

För att förvalta den lokala naturen så skonsamt som möjligt genomför man naturinventeringar i de aktuella områdena. Resultatet ligger till grund för hur man planerar själva vindkraftsparkerna.

Det handlar mycket om en visuell påverkan. Vindkraftverken syns och de förändrar landskapsbilden.

Där vindparkerna etableras består landskapet ofta av vidsträckta områden, med höjder, dalar och sjöar om vartannat, ofta med ett antal mindre bilvägar. Eftersom nya vägar byggs och gamla uppdateras så kommer områdena att bli ännu mer tillgängliga för rekreation, jakt, fiske, svamp- och bärplockning när vindkraftsparkerna är i drift.